Teaterkredsen / Vedtægter for Thisted Teaterkreds

Vedtægter for Thisted Teaterkreds

 

 

Vedtægter

for

Thisted Teaterkreds

 

 

§ 1.        Foreningens navn er: Thisted Teaterkreds.

              Foreningens hjemsted og virkeområde er: Thisted Kommune.

 § 2.        Teaterkredsens formål er at formidle teatertilbud, og i forbindelse hermed, at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende formidlingstilskud i henhold til de til enhver tid gældende regler herom med henblik på at fremme teaterinteressen inden for teaterkredsens område.

              Her udover skal tilstræbes, at teaterkredsen supplerer de lokale teatertilbud med teaterforestillinger for børn, unge og voksne, der ikke er omfattet af gældende regler for formidlingstilskud.           

 § 3.       Medlemskab kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Ved tegning af medlemskab betales et kontingent, som giver adgang til rabat på teaterbilletter. Kontingentets og medlemsrabattens størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 § 4.       Teaterkredsen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af de producerende teatre, og oppebærer formidlingstilskud, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

 § 5.       Teaterkredsens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for teaterkredsens forpligtelser.

 § 6.       Teaterkredsen ledes af en bestyrelse på 5 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale samfund. Endvidere kan en repræsentant for kommunens børne- familie- og kulturudvalg deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, hvis byrådet træffer beslutning om at udnævne en sådan repræsentant til teaterkredsens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne og 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, idet henholdsvis 2 og 3 medlemmer afgår hvert andet år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 § 7.      Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes med stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterkredsen forpligtes ved formandens underskrift alene, eller ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, og kan i fornødent omfang ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

            § 8.     Teaterkredsens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

             Bestyrelsen forvalter teaterkredsens midler og har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

           Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller anden godkendt revisor efter bestyrelsen valg.

 § 9.      Generalforsamlingen er teaterkredsens øverste myndighed.

            Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret medlem.

            Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre mindst 5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

            Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 10.

            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

            Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i lokalpressen med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, der samtidig fastsætter mødested og tidspunkt.

            På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger regnskab og budget, samt orienterer om kontingent, abonnements - og løssalgspriser.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

             Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet begæring herom. En sådan generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned fra begærings modtagelse.

 § 10.    Beslutninger om ændringer i overstående vedtægter eller om Teaterkredsens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, vedtager forslaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

            Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen, med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes inden 1 måned. Her kan forslaget endeligt vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

            Ved ophævelse af Teaterkredsen anvendes dens formue til formål, der med Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse, anvises af den siddende bestyrelse.

             Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 24. januar 2007.

  

 

 

Thisted Teaterkreds | Formand Thomas Munk, Solhøjvej 8, 7700 Thisted - Danmark | Tlf.: 21 24 30 33 | teaterkredsen@gmail.com